Máy Chủ THE SERVER
Tin Tức
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Tin Tức
Ưu Đãi Người Chơi Khi Tham Gia Cụm Ngọa Long S30
Ngày đăng: 2018-07-31 04:53:00

  Nội dung:  Giảm giá giác ngộ và tặng tướng truyền thuyết

1. Giảm giá giác ngộ 1 số tướng đối với 3 nước và thế lực quần hùng (Chỉ cần nâng lên Chiến Tướng hoặc Thần Tướng là lên Truyền Thuyết)

➨ Ngụy Quốc: Tào Phi, Tào Tháo, Tuân Du, Hứa Chử, Trình Dục

➨ Thục Quốc: Chu Thương, Lưu Bị,  Mã Tốc, Mã Lương, Ngụy Diên, Từ Thứ, Pháp Chính

➨ Ngô Quốc: Chu Nhiên, Tôn Quyền, Cố Ung, Tôn Kiên, Gia Cát Khác, Hoàng Cái

➨ Quần Hùng: Vương Doãn,  Công Tôn Tu, Củng Chí, Văn Ương, Tư Mã Ý

2. Đặc biệt tặng các tướng truyền thuyết và thần tướng tại phó bản:

➨ Trương Giác: Đánh bại Nam Hoa Tiên ở Map Hoàng Hạo

➨ Trương Ninh: Đánh bại Nam Hoa Tiên ở Map Đổng Doãn

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.