Máy Chủ THE SERVER
Tin Tức
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Tin Tức
INFO Game Ngọa Long S2-S22
Ngày đăng: 2018-06-15 14:01:00

1. Update Trang Bị Hỗn Độn Lv170

            

 

 Nguyên liệu đúc trang bị có ở shop Đoạt Thành Chiến

 

2. Update Hệ Thống Dinh Phủ Và Quân Ấn

  Tri kỷ, Vợ tăng giới hạn level lên 120 (Thực tế 119, không áp dụng cho tri kỷ tím)

  Thêm các tri kỷ mod:

- Phan Kim Liên: Tăng chiến công

- Chân.Vương Nguyên Cơ: Tăng chiến công

 Thêm Quân Ấn Tấn Công Mod

 

3. Update Phó Bản

Mị Nương Thiên Sư - Quỷ Đạo Khí Thiên

 

U Minh Chi Sư - Quân Đoàn Hoa Hùng

 

Tương Dương - Tôn Kiên Vẫn Mệnh

4. Hệ Thống Binh Chủng

 

Định Quân Quỷ Bộ [1 Định Quân Thạch + 888 Thông Linh thạch]: Tấn công vật lý hàng dọc quân địch, hấp huyết, miễn giảm sát thương, khư trừ 2 lượt, bản thân tăng 75 sĩ khí, đồng đội tăng 25 sĩ khí

Định Quân Quỷ Kỵ [1 Định Quân Thạch + 888 Thông Linh Thạch]: Tấn công chiến pháp hàng dọc kèm giảm 25 sĩ khí, địch nhân phía sau xác suất hỗn loạn 2 hiệp, bản thân nhận hiệu ứng bạo kích, phản công kích, khư trừ 2 lượt, phục hồi 75 sĩ khí, tăng 15 sĩ khí đồng đội

 

Tiên Ti Tử Sĩ [1 Tiên Tỉ Hổ Phù + 888 Thông Linh Thạch]: Tấn công chiến pháp hàng dọc quân địch, giảm chiến phòng, bản thân tăng 75 sĩ khí, tăng phòng thủ, khư trừ 1 hiệp

Cửu Tiêu Thần Binh [1 Quy Linh Thủy Tinh]: Tăng 75 sĩ khí bản thân và 50 sĩ khí động đội, tăng phòng thủ toàn quân

Quỷ Nhãn [1 Quỷ Nhãn Thạch + 888 Thông Linh Thạch]: Tấn công vật lý + kế sách toàn thể quân địch kèm giảm 25 sĩ khí, giảm mưu phòng, xác suất không tăng sĩ khí toàn quân địch 2 hiệp, bản thân phục hồi 65 sĩ khí, khư trừ 2 hiệp, đồng đội tăng 25 sĩ khí.

Nam Đẩu Tiên Lộc [3 Nam Đẩu Thạch + 150 Thông Linh Thạch]: Tăng 50 sĩ khí đồng đội, giảm 50 sĩ khí hàng dọc địch, phục hồi toàn quân 2 hiệp, bản thân khư trừ, xác suất bạo kích, nguyệt hồn 2 lượt

Cự Man Giáp Binh [1 Huyền Lực Thủy Tinh]: Tấn công chiến pháp toàn thể quân địch giảm 35 sĩ khí, tăng 25 sĩ khí bản thân và đồng đội, xác suất nhục mạ quân địch

 

5. INFO Tướng

 Thục Quốc

Lưu Bị: Quần Lâm [Hỗ Trợ]: Tăng 150 sĩ khí đồng đội, bản thân phục hồi 50 sĩ khí, tăng tấn công, tịnh hóa 2 hiệp

Quan Vũ: Võ Thánh [Chiến Pháp]: Tấn công hàng dọc 3 lần, toàn thể địch giảm chiến, mưu phòng 2 hiệp,  chống đỡ sát thương 1 hiệp, nguyệt hồn, hấp huyết 3 hiệp, bản thân phục hồi 150 sĩ khí.

Thục.Mã Siêu: Xuyên Tâm Thương Thứ [Thường] Tấn công liên tục toàn thể 2 lần, thêm 1 lần địch nhân sĩ khí cao nhất, giảm phòng thủ toàn quân địch.

Thục.Gia Cát Lượng: Bát Trận [Kế Sách] Tấn công toàn thể quân địch, tăng phòng thủ, xóa trạng thái bất lợi quân ta, xác suất xóa bỏ trạng thái có lợi địch nhân, trừ 50 sĩ khí toàn quân địch, bản thân phục hồi 50 sĩ khí.

Thục.Lưu Bị: Nhân Đức [Hỗ Trợ]: Tăng 65 sĩ khí đồng đội liên tục, bạo kích toàn quân, xác suất nhỏ khiến địch quy hàng

Thục.Triệu Vân: Long Hồn [Chiến Pháp]: Tấn công liên tục hàng dọc, địch phía trước mê muội 1 hiệp, thi độc 2 hiệp, bản thân nhận hiệu ứng thần binh 2 hiệp

Thục●Ngụy Diên: Cuồng Cốt [Thường] Tấn công liên tục hàng ngang, giảm phòng thủ hàng ngang, bản thân mất lính không giảm sát thương (Binh chủng tấn công có tỉ lệ hỗn loạn địch nhân phía sau, thi độc địch nhân đối diện 2 hiệp)

 Ngụy Quốc

Tào Tháo: Quần Lâm [Hỗ Trợ]: Tăng 150 sĩ khí đồng đội, bản thân phục hồi 50 sĩ khí, tăng tấn công, tịnh hóa 2 hiệp

Trương Liêu: Chấn Uy [Chiến Pháp] Hy sinh binh lực bản thân, tân công cực mạnh 6 lần lên quân địch trước mặt kèm xóa bỏ hiệu ứng có lợi địch, bản thân phục hồi 150 sĩ khí, đồng đội tăng 50 sĩ khí

Ngụy.Từ Hoảng: Binh Lương Thốn Đoạn [Chiến Pháp] Tấn công hàng dọc địch kèm giảm chiến phòng, toàn quân phục hồi binh lực 2 hiệp, bản thân tăng 245 sĩ khí

Ngụy.Quách Gia: Di Sách [Kế Sách] Tấn công liên tục ngang dọc địch, xác suất mê muội ngang dọc.

Ngụy.Tào Tháo: Quyền Biến [Hỗ Trợ] Tăng 65 sĩ khí đồng đội liên tục, bạo kích toàn quân, xác suất nhỏ khiến địch không tăng sĩ khí.

Ngụy.Vương Song: Bôn Lôi Trảm [Chiến Pháp] Tấn công liên tục hàng ngang kèm giảm toàn bộ năng lực tấn công, thi độc địch trước mặt 2 hiệp, bản thân nhận trạng thái nguyệt hồn 2 hiệp

Ngụy●Nhạc Tiến: Dũng Khí Chiến Tranh: [Thường] Tấn công liên tục toàn thể quân địch, sau mỗi lượt đánh sát thương tăng 90% (Binh chủng tấn công có tỉ lệ hỗn loạn địch nhân phía sau, thi độc địch nhân đối diện 2 hiệp)

 Ngô Quốc

Tôn Quyền: Quần Lâm [Hỗ Trợ]: Tăng 150 sĩ khí đồng đội, bản thân phục hồi 50 sĩ khí, tăng tấn công, tịnh hóa 2 hiệp

Tôn Sách: Mãnh Hổ [Chiến Pháp] Tấn công toàn thể quân địch, địch trước mặt xác suất mê muội cao, bản thân phục hồi 150 sĩ khí, tiến vào trạng thái vô ngại, toàn quân tăng 50 sĩ khí.

Ngô.Lỗ Túc: Ngũ Lôi Oanh Đỉnh [Kế Sách] Tấn công toàn thể quân địch, xác suất địch nhân mê muội, địch quy hàng, bản thân phục hồi 50 sĩ khí.

Ngô.Chu Du: Nghiệp Hỏa [Kế Sách] Tấn công liên tục toàn thể quân địch 3 lần, thiêu đốt cực mạnh, bản thân nhận trang thái thần binh 2 hiệp.

Ngô.Tôn Quyền: Chế Hành [Hỗ Trợ] Tăng 65 sĩ khí đồng đội liên tục, bạo kích toàn quân, xác suất nhỏ quân ta nhận trạng thái nguyệt hồn

Ngô.Thái Sử Từ: Bôn Lôi Trảm [Chiến Pháp] Tấn công liên tục hàng ngang kèm giảm toàn bộ năng lực tấn công, thi độc địch trước mặt 2 hiệp, bản thân nhận trạng thái nguyệt hồn 2 hiệp.

Ngô●Trình Phổ: Thế Như Phá Trúc [Chiến Pháp] Tấn công liên tục hàng dọc 2 lần, giảm chiến phòng hàng dọc, địch phía sau giảm 150 sĩ khí (Binh chủng tấn công có tỉ lệ hỗn loạn địch nhân phía sau, thi độc địch nhân đối diện 2 hiệp)

 Quần Hùng

Ma Tả Từ: Chấn Kích [Kế Sách] Tấn công toàn thể quân địch, giảm 70% vật phòng 3 lượt (Ác Mộng - Hoàng Hạo)

Ma Lữ Bố: Cái Thế Vô Song III [Chiến Pháp] Tấn công toàn thể quân địch 3 lần, giảm phòng ngự quân địch 2 lượt, bản thân hồi 50 sĩ khí, nhận hiệu ứng bạo kích, điên cuồng (Ác Mộng - Lữ Bố)

Q.Hùng Trương Giác: Thế Thiên Hành Đạo [Kế Sách] Tấn công toàn thể quân địch, tự tăng mưu công kèm ám hồn, bản thân hồi 50 sĩ khí (Hoàn Cân - Tánh Xuyên)

Q.Hùng Hoa Hùng: Diệu Võ [Chiến Pháp] Tấn công toàn thể quân địch 2 lần tự tăng chiến pháp, có xác suất kẻ địch hỗn loạn, bản thân hồi 125 sĩ khí (Bá Vương - Quyết Chiến Hỗ Lao)

Q.Hùng Đổng Trác: Hắc Ám Ma Câu [Chiến Pháp] Tấn công đơn thể 3 lần, địch phía trước sĩ khí giảm một nửa hiệu quả, bản thân hồi 30 sĩ khí (Bá Vương - Đổng Trác Truy Kích (Tinh Anh))

Q.Hùng Tang Phách: Nhất Vũ Tiễn [Thường] Tấn công đơn thể kẻ địch sĩ khí cao nhất, gây hỗn loạn 2 lượt, bản thân tăng công kích và hồi 75 sĩ khí (Lữ Bố - Bộc Dương)

Q.Hùng Cao Thuận: Hãm Trận Doanh [Chiến Pháp] Tấn công liên tục hàng dọc, bản thân tự tăng công kích, địch hàng dọc sĩ khí giảm một nửa hiệu quả, bản thân mất lính không giảm sát thương (Lữ Bố - Bộc Dương)

Q.Hùng Trần Cung: Trí Trì [Hỗ Trợ] Tăng liên tục ngẫu nhiên đồng đội 500 sĩ khí và hội tâm (Lữ Bố - Bộc Dương)

Ma Tiểu Kiều: Phong Khởi Vân Dương [Hỗ Trợ] Tăng liên tục 60 sĩ khí cho đồng đội, buff công kích, bạch thuẫn cho đội sĩ khí cao nhất (Giang Đình Trụ map ẩn Viên Thuật - Hoài Nam)

Ma Đại Kiều: Tứ Hải Thái Bình [Hỗ Trợ] Trị liệu toàn thể quân đội, thêm 1 lần đội ít máu nhất, thủ hộ, phục hồi binh lực 2 lượt, bản thân tăng 50 sĩ khí (Giang Đình Trụ map ẩn Viên Thuật - Hoài Nam)

Q.Hùng Trương Bảo: Tụng Uy II [Kế Sách] Sát thương toàn thể quân địch kèm ám hồn 2 lượt, xác suất khiến địch không tăng sĩ khí 2 lượt

Q.Hùng Trương Trọng Cảnh: Tế Thế [Kế Sách] Trị liệu liên tục 2 lần, xác suất nhỏ bỏ qua sát thương một đội

Tư Mã Du: Khu Tán [Hỗ Trợ] Xóa trạng thái có lợi phe địch, tăng 25 sĩ khí đồng đội, phục hồi 145 sĩ khí

Q.Hùng Trương Tú: Bắc Địa Thương Vương [Thường] Tấn công liên tục được thẳng, xác suất cao kẻ địch trước mặt hỗ loạn, xác suất hỗn loạn kẻ địch hàng thẳng, đào binh 2 lượt

Q.Hùng Viên Thuật: Ngụy Đế [Kế Sách] Tấn công toàn thể quân địch, xác suất đóng băng, hàn khí -25 sĩ khí quân địch, tự thân hồi 50 sĩ khí

Q.Hùng Hứa Du: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên [Kế Sách] Tấn công địch phía sau đóng băng và thiêu đốt 2 lượt, bản thân hồi 100 sĩ khí

Q.Hùng Viên Thiệu: Huyết Duệ [Thường] Tấn công liên tục toàn thể quân địch, quân đội hút máu 3 lượt

Tây Lương Cẩm Mã Siêu: Thiết Kỵ Đột Kích [Chiến Pháp] Tấn công liên tục đường thẳng, xác suất hỗn loạn hàng dọc (Binh chủng tấn công xác suất hỗn loạn hàng dọc)

Hổ Si Hứa Chử: Hổ Si Giáng Lâm [Chiến Pháp] Tấn công hàng ngang, địch hàng ngang không tăng sĩ khí, giảm công kích, bản thân hồi 50 sĩ khí,bạch thuẫn 1 lượt, khư trừ 2 lượt

Danh Môn Viên Thiệu: Sơn Hà Tráng [Hỗ Trợ] Thủ hộ, miễn sát thương, phản 20% dame toàn quân đội 2 lượt

Q.Hùng Trương Ninh: Hoàng Thiên Quỷ Đạo [Hỗ Trợ] Trị liệu liên tục toàn quân 2 lần, thêm 1 lần cho đội ít máu nhất, miễn sát thương 1 lượt toàn quân

Q.Hùng Vương Nguyên Cơ: Thanh Huy [Hỗ Trợ] Xóa hiệu ứng có lợi quân địch, nguyệt hồn, tăng tấn công toàn quân 2 lượt, bản thân hồi 45 sĩ khí

Kiêu Cơ Tôn Thượng Hương: Kiêu Cơ Thuật [Kế Sách] Tấn công quân địch phía sau, giảm sĩ khí

Long Đảm Triệu Vân: Thất Tiến Thất Xuất [Chiến Pháp] Tấn công chiến pháp hàng dọc, hút máu và miễn giảm sát thuong 1 lượt

Q.Hùng●Lữ Bố: Vô Song Chi Ma [Chiến Pháp] Tấn công toàn thể 3 lần quân địch, bản thân phục hồi 50 sĩ khí, khư trừ, miễn giảm sát thương 1 lượt

Q.Hùng●Công Tôn Tu: Diêm La Thứ [Thường] Tấn công toàn thể 500 sĩ khí quân địch, lượt sau chắc chắn bạo kích, tăng 100% tấn công 2 lượt

Ma Cơ Điêu Thuyền: Yêu Hồ Mị Thế [Hỗ Trợ] Tăng 110% công kích phe ta, tỉ lệ cao khống chế quân địch (Tháp 166 cần 15.000.000 hồn tướng)

Ma Vương Đổng Trác: Ma Vương Giáng Lâm [Chiến + Kế] Tấn công toàn thể quân địch 2 lượt, xóa bỏ trạng thái có lợi quân địch, bản thân phục hồi 100 sĩ khí, đồng đội tăng 30 sĩ khí (Tháp 167 cần 15.000.000 hồn tướng)

6. INFO Quý Tử Mod Hệ Hỗ Trợ Giai Đoạn 2

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.